Op alle bestellingen via Drbrowns.nl zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

Baby Case B.V., handelend onder de naam Drbrowns.nl
Dorpsweg 78
1697 KD Schellinkhout
Nederland
T +31 (0)229 28 59 99 (maandag t/m donderdag van 8:30 – 17:00 uur)
F +31 (0)229 21 79 79
E info@drbrowns.nl
Kamer van Koophandelnummer: 371 46 953

Hierna te noemen: Drbrowns.nl

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Drbrowns.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt en de gebruiker is van de algemene voorwaarden.
Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder wordt onder Consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Drbrowns.nl en de Consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van Drbrowns.nl zijn, bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Drbrowns.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Drbrowns.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3 Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5 Drbrowns.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.2 Drbrowns.nl kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offertes dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Drbrowns.nl niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle offertes en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Drbrowns.nl garandeert echter niet dat alle offertes op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Consument opgegeven e-mailadres. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Drbrowns.nl zullen voor zover de wet dat toelaat gelden als bewijs.
3.7 Drbrowns.nl is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Drbrowns.nl dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling mee.
3.8 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de Consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

Artikel 4 Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen op de website van Drbrowns.nl zijn inclusief btw. Offertes, etc. worden altijd over de bedragen inclusief btw berekend. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten wordt op de website vermeld. Als er nadere voorwaarden zijn ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten, dan wordt dit voor het moment waarop de koop wordt gesloten duidelijk aan de Consument medegedeeld.
4.2 Overige kosten die betrekking hebben op het product, en voorgaand niet benoemd zijn, zullen vermeld worden bij het betreffende product indien dit nodig mocht zijn. Hierdoor wordt de Consument te allen tijde op de hoogte gesteld van deze overige vastgestelde kosten.
4.3 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Drbrowns.nl onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Drbrowns.nl heeft het recht om de Consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. Kennelijke (onbedoelde) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Drbrowns.nl worden gecorrigeerd.
4.4 Betaling binnen Nederland kan geschieden per online bankieren (iDEAL) of overboeking (vooraf). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Drbrowns.nl.
4.5 Indien de Consument met enige betaling in gebreke bent, is Drbrowns.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. In geval van niet-tijdige betaling is Drbrowns.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daarbij inbegrepen.

Artikel 5 Levering en opslag
5.1 Drbrowns.nl neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en verwerken van bestellingen. Bestellingen die via de website worden geplaatst, worden uitsluitend in Nederland afgeleverd. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument bij een bestelling aan Drbrowns.nl kenbaar heeft gemaakt.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van Drbrowns.nl. Drbrowns.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enige andere door Drbrowns.nl ingeschakelde vervoerder.
5.3 De Consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop ze hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5.4.1 Indien de Consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de Consument nadat Drbrowns.nl hem hiervan heeft verwittigd. De Consument zal in dat geval alle aanvullende kosten en eventuele verdere aantoonbare schade verschuldigd zijn.
5.4.2 Drbrowns.nl kan de producten maximaal negentig dagen in opslag houden, waarbij aan de Consument redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.
5.4.3 Gaat de Consument na verloop van deze negentig dagen nog niet over tot afname van de producten, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Drbrowns.nl in rekening mogen worden gebracht. Alvorens Drbrowns.nl hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk of per e-mail aan de Consument mede te delen.
5.5 Opgegeven levertijden van Drbrowns.nl zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal Drbrowns.nl de Consument dat via e-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan dertig dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Consument Drbrowns.nl schriftelijk in gebreke te stellen. De Consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat Drbrowns.nl behoorlijk in gebreke is gesteld.
5.6 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Drbrowns.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.7 Indien Drbrowns.nl gegevens behoeft van de Consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, begint de levertijd nadat Consument deze aan Drbrowns.nl ter beschikking heeft gesteld.
5.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Drbrowns.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Consument .

Artikel 6 Garantie en ontbinding
6.1 Drbrowns.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
6.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
6.3 Indien een product een gebrek vertoont, zal Drbrowns.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Consument , naar keuze van Drbrowns.nl vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Consument zich de vervangen zaak aan Drbrowns.nl te retourneren en het eigendom daarover aan Drbrowns.nl te verschaffen.
6.4 De garantie is niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Drbrowns.nl zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, gewijzigd is of onleesbaar gemaakt;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;
– in geval van oververhitting door centrale of andere verwarming, extreme warmte, extreme koude of extreme droogte;
– indien de goederen voor ander dan huishoudelijk gebruik worden bestemd;
– in geval van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
– bij van buiten komend onheil, zoals, maar niet beperkt tot, blikseminslag, stroomuitval, storm- en waterschade;
– bij verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard;
– als de Consument Drbrowns.nl niet tijdig gelegenheid geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
– als de Consument in gebreke blijft en niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet, waaronder ook begrepen wordt de betaling van het product.
6.5 De Consument heeft het recht gedurende zeven werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product alleen in zijn geheel te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd, in de originele en onbeschadigde verpakking en voorzien van zijn originele factuur, gebruiksaanwijzing, accessoires, etc. Drbrowns.nl zal bij een dergelijke ontbinding binnen dertig dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.
Indien de Consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Drbrowns.nl alleen worden uitgesloten indien de Drbrowns.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6.6 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 6.5 van dit artikel ontbindt, zijn de eventuele verzendkosten en de administratie/bankkosten (€ 2,50) in verband met het retourneren van het product voor rekening van de Consument. De Consument is verantwoordelijk voor het op een veilige manier terugsturen van een te retourneren product: kosten voortvloeiende uit beschadiging of kwijtraken zijn dan ook voor de Consument.
6.7 Indien de klant nadat hij van Drbrowns.nl een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Drbrowns.nl de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
Voorts is Drbrowns.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Drbrowns.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte werkzaamheden.
7.2 De Consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 8 Onderzoek, reclames
8.1 De Consument is gehouden de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.2 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen twee werkdagen na levering schriftelijk aan Drbrowns.nl te worden gemeld, dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
8.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen drie werkdagen na ontdekking te melden aan Drbrowns.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde.
8.4 Indien ingevolge lid 8.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft Consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de Consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Drbrowns.nl en op de wijze zoals door Drbrowns.nl aangegeven.

Artikel 9 Betaling
Drbrowns.nl biedt twee mogelijkheden om te betalen:
1. Internetbankieren met iDEAL
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is pinnen via internet. Heeft u een rekening én internetbankieren bij ABN Amro, Rabobank, ING, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, SNS bank of SNS Regio Bank, dan kunt u betalen via iDEAL. Bij het afrekenen wordt u doorverwezen naar uw eigen beveiligde omgeving van internetbankieren, maakt daar de betaling over en gaat weer terug naar onze site.

Omdat iDEAL-betalingen meteen worden afgeschreven, is betalen met iDEAL de snelste betaalmethode. Wilt u uw Dr. Brown’s-bestelling snel geleverd hebben? Kies dan voor betalen via iDEAL.

2. Vooruitbetalen per bank of giro
U ontvangt een bevestigingsmail van uw bestelling met daarin onze betaalgegevens en uw ordernummer. U maakt zelf het bedrag aan ons over. Na ontvangst van uw betaling wordt de bestelling verzonden.
Gebruik bij vooruitbetaling ons bankrekeningnummer NL31 RABO 0329 7455 65 t.n.v. BabyCase in Westelbeers, o.v.v. uw ordernummer.

Betalingen per bank of giro nemen ongeveer een tot drie werkdagen in beslag. Betalingen met iDEAL internetbankieren worden dezelfde dag verwerkt.

Artikel 10 Incassokosten
10.1 Is de Consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Consument .
10.2 Drbrowns.nl is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.
10.3 In ieder geval is de Consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-.
10.4 Indien Drbrowns.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Vrijwaringen
11.1 De Consument vrijwaart Drbrowns.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële en intellectuele eigendom op door de Consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.2 Indien Consument aan Drbrowns.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom en auteursrechten
12.1 De Consument erkent geheel en onvoorwaardelijk alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Drbrowns.nl geleverde producten.
12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, auteursrechten en/of andere rechten, waarin tevens begrepen rechten die speciaal voor en naar aanleiding van een toepassing in het leven geroepen zijn op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
12.3 Het is de Consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Drbrowns.nl, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om niet-commercieel privégebruik in relatie tot het product zelf.
12.4 Het is de Consument verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van Drbrowns.nl artikelen, voortkomend uit een gesloten overeenkomst, voor zakelijke doeleinden als doorverkoop te gebruiken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Indien door Drbrowns.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Drbrowns.nl jegens Consument beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden onder ‘Garantie’ is geregeld.
13.2 Drbrowns.nl is nimmer aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook.
13.3 Onverminderd het bovenstaande is Drbrowns.nl niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van Consument .
13.4 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Drbrowns.nl of zijn ondergeschikten.
13.5 Het is mogelijk dat Drbrowns.nl op zijn website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Drbrowns.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Onverminderd de overige aan hem toekomende rechten, heeft Drbrowns.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Drbrowns.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Drbrowns.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Drbrowns.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Drbrowns.nl of verzendorganisaties worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voor zover Drbrowns.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Drbrowns.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 15 Privacy en Discretie
15.1 Drbrowns.nl geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Drbrowns.nl gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling en het informeren over het verloop daarvan en voor het aanbieden en factureren van zijn producten. Persoonsgegevens kunnen verder worden gebruikt om Consument te informeren over producten van DrBrowns.nl/BabyCase. Als geen prijs gesteld wordt op deze informatie, dan kan Consument dit aangeven door telefonisch of per mail contact op te nemen met DrBrowns.nl.
15.2 Op de verzending en factuur wordt de naam Drbrowns.nl als afzender vermeld. Wegens wettelijke verplichtingen treft de Consument op de factuur een productomschrijving aan.
15.3 Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Drbrowns.nl, zijn klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van o.a. fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Drbrowns.nl groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op elke overeenkomst tussen Drbrowns.nl en de Consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit offertes van Drbrowns.nl of overeenkomsten gesloten met Drbrowns.nl worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 17 Disclaimer
17.1 Alle op deze website genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Drbrowns.nl steeds worden gewijzigd. Drbrowns.nl registreert en slaat de door de Consument verstrekte gegevens in een databestand op.
17.2 De website van Drbrowns.nl en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Drbrowns.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan.
17.3 Drbrowns.nl onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Drbrowns.nl geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Drbrowns.nl garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de Consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De Consument dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Ondanks de constante zorg en aandacht die Drbrowns.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
17.4 Drbrowns.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze tekst, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient daarom aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd.

Artikel 18 Diversen
18.1 Wanneer door Drbrowns.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Drbrowns.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
18.2 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Drbrowns.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Drbrowns.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
18.3 Drbrowns.nl is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 19 Copyright
Deze website is auteursrechtelijk beschermd door middel van Copyright. Alle informatie op deze website, bestaande uit foto’s, afbeeldingen, logo’s, banners, tekst, opmaak, lay-out of welke informatie of vorm van informatie dan ook, mag op geen enkele andere wijze worden gekopieerd, gepubliceerd, afgedrukt, geprint, opgeslagen of verzonden worden (in welke vorm dan ook), dan op de normale wijze zoals uw webbrowser met deze informatie omgaat. Het gebruik c.q. misbruik van enige informatie, zoals eerder omschreven, anders dan waarvoor deze informatie is bedoeld is strafbaar.